E-FAKTURY

 

Regulamin wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną przez Zrzeszenie Transportu Prywatnego m.st Warszawy

                                                             Postanowienia ogólne

1.Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej / DZ.U. z dnia 29 grudnia 2012r./ zwane dalej Rozporządzeniem.

2.ZTP m.st Warszawy wystawia i udostępnia faktury , duplikaty faktur w formie elektronicznej / dalej w skrócie: ,, e-Faktura ”/ , gwarantując ich czytelność i autentyczność pochodzenia. Do e-Faktury ZTP udostępnia w formacie pliku PDF szczegółowy wykaz usług / biling /

3.e-Faktura jest udostępniona Odbiorcy w formie elektronicznej pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez Odbiorcę tego sposobu udostępnienia faktur, zwanej dalej ,, Akceptacją”.

4.Akceptację udostępnienia faktur w formie elektronicznej klient może przekazać w formie

   a. korespondencyjnej na adres

       Zrzeszenie Transportu Prywatnego m.st Warszawy 01-016 Warszawa ul.Al.Solidarności 104

   b. elektronicznej na adres mailowy marketing@supertaxi .pl

5.e-Faktura będzie udostępniona w formacie pliku PDF

6.Pierwsza e-Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej jak po upływie 15 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionej Akceptacji

7.Akceptacja jest jednoznaczna z rezygnacją Odbiorcy z otrzymywania faktur w formie papierowej .

8.e-Faktura jest udostępniona za pośrednictwem serwisu http://faktury.supertaxi.pl po uprzednim zalogowaniu się w tym serwisie.

Jest to część wstępna regulaminu – całość zostanie przesłana po przesłamiu maila na adres: marketing@supertaxi.pl